Nieuwe informatieplicht voor de aftrek van huuruitgaven

< Terug naar overzicht

Als u als zelfstandige of vennootschap een onroerend goed huurt waarin u een beroepsactiviteit uitoefent, wordt de huurprijs โ€“ evenals alle andere kosten die ermee gepaard gaan โ€“ in principe beschouwd worden als een fiscaal aftrekbare beroepsuitgave.
De wetgever voert een nieuwe informatieverplichting in, waarbij de huurder bij de belastingaangifte (personenbelasting, vennootschapsbelasting) bepaalde gegevens aan de fiscus moet verstrekken via een modelformulier.

Welke gegevens moeten aan de fiscus bezorgd worden?

  • de naam, voornaam, adres, rijksregisternummer, ondernemingsnummer (natuurlijke personen)
  • de naam, adres van de maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer (rechtspersonen)
  • het adres van het gehuurd onroerend goed of onroerende goederen
  • het bedrag van de huurvergoedingen
  • het deel dat beroepsmatig werd afgetrokken

De inlichtingen moeten worden verstrekt, ongeacht de hoedanigheid van de verhuurder of de persoon die een zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed verleent. Dus ook wanneer de verhuurder onderworpen is aan de vennootschapsbelasting (en die dus steeds belast wordt op de werkelijke huur).

Wanneer bovenvermelde inlichtingen niet zijn opgenomen in de bijlage bij de aangifte zullen de huur- of andere vergoedingen niet aftrekbaar zijn als beroepskosten.

Ook voor managementvennootschappen

Een managementvennootschap zal ook moeten aangeven dat zij een gedeelte van de woning van de bedrijfsleider huurt als โ€˜bureelruimteโ€™, ook al is de verhuurder uiteraard perfect op de hoogte van de verplichting om de ontvangen huur aan te geven in de privรฉ belastingaangifte.

Er wordt in de wetgeving geen rekening gehouden met de identiteit van de verhuurder. Zo zal ook een verhuur tussen twee vennootschappen onderworpen zijn aan de informatieverplichting, ook al wordt een verhuurder-vennootschap steeds belast op huuropbrengsten.

Enkele voorbeelden ter verduidelijking

  • particulier huurt van een particulier: bijlage bij de aangifte voegen enkel indien particulier huur wil aftrekken
  • particulier huurt van een vennootschap: bijlage bij de aangifte voegen enkel indien particulier huur wil aftrekken
  • vennootschap huurt van een particulier: bijlage bij de aangifte voegen, altijd
  • vennootschap huurt van een vennootschap: bijlage indienen, tenzij de huur wordt gefactureerd

Bron: KVABB